ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προς Ιδιώτες

Οι χρήστες του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης έχουν πρόσβαση σε ποικίλα σύνολα δεδομένων ευφυών συστημάτων μεταφορών, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς ή και εμπορικούς σκοπούς.

Προς Επιχειρήσεις

Οι διαπιστευμένοι φορείς / χρήστες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν σύνολα δεδομένων ευφυών συστημάτων μεταφορών με διάφορες άδειες χρήσης, δωρεάν ή με σύμβαση, μέσα από ένα ασφαλές περιβάλλον.

Προς Δημόσια Διοίκηση

Οι τοπικές αρχές ή οι κεντρικές κυβερνητικές υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης για να αποκτήσουν σύνολα δεδομένων ευφυών συστημάτων μεταφορών από διαπιστευμένους φορείς ή να παρέχουν τα δικά τους δεδομένα.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πραγματικού χρόνου

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης προσφέρει σημαντικό εύρος δεδομένων πραγματικού χρόνου, όπως χρόνους διαδρομής, ταχύτητες οχημάτων και δεδομένα κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Στατικά

Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης φιλοξενεί επίσης στατικά ή ιστορικά δεδομένα, όπως Σημεία Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών και παρελθούσες μετεωρολογικές μετρήσεις, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στους χρήστες του.

Φιλοξενία

Τα δεδομένα μπορούν να φιλοξενούνται σε ασφαλή τοπικό διακομιστή ή να συνδέονται άμεσα με το διακομιστή ενός φορέα. Δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τα φιλοξενούμενα δεδομένα σε τακτική βάση.

ΣΧΕΤΙΚΑ

 • Crocodile 2

  Το CROCODILE 2 αποτελεί ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο (CEF 2014-2020), στο οποίο συμμετέχουν δημόσιες αρχές, διαχειριστές οδικών υποδομών και πάροχοι υπηρεσιών πληροφόρησης σχετικών με τις μεταφορές με σκοπό τη διασφάλιση της συντονισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας και απώτερο στόχο τη δημιουργία υπηρεσιών υψηλής ποιότητας για τους ταξιδιώτες. Οι επιμέρους εταίροι από την Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Τσεχία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία συνεργάζονται για τη βελτίωση της διασυνοριακής κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας εναρμονισμένα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.

 • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών - Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας

  Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι ο δικαιούχος του έργου Crocodile 2 εκ μέρους της Ελλάδας και είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της προόδου των εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
  Η γενικότερη αποστολή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μεταξύ άλλων περιλαμβάνει: α) τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων υποδομής της χώρας, β) τη χάραξη και εφαρμογή εθνικής πολιτικής και τη δημιουργία κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, για την ανάπτυξη μεταφορικών και συγκοινωνιακών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, γ) τη χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών για την ανάπτυξη συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών σε εθνικό επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και την ενδυνάμωση της οικονομίας και δ) τη χάραξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς μετακίνησης μέσα από συντονισμένες δράσεις και παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας.

 • Υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

  Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα. Το Ι.ΜΕΤ. φιλοξενεί το Παρατηρητήριο Μεταφορών και τη διαδικτυακή Πύλη Επεξεργασίας Κυκλοφοριακών Δεδομένων, τα οποία εξυπηρετούνται από μία υποδομή αποτελούμενη από 12 διακομιστές υψηλής ταχύτητας και χωρητικότητας, οι οποίοι είναι σε θέση να διαχειριστούν σημαντικό όγκο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη διάθεση, διαχείριση και επεξεργασία συγκοινωνιακών δεδομένων. Το Ι.ΜΕΤ. διαχειρίζεται τόσο πρωτογενή όσο και επεξεργασμένα δεδομένα με σκοπό την προσφορά υπηρεσιών σε πιθανούς χρήστες, καθώς και την υποστήριξη της έρευνας στο χώρο των Μεταφορών.
  Στο έργο Crocodile 2, το Ι.ΜΕΤ. συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης εκ μέρους της Ελλάδας. Κύρια αποστολή του αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Σημείου Πρόσβασης για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Το Εθνικό Σημείο Πρόσβασης παρέχει μια ενιαία διεπαφή μέσω της οποίας δεδομένα από Ευφυή Συστήματα Μεταφορών προερχόμενα από διάφορους παρόχους καθίστανται προσβάσιμα στο ευρύ κοινό. Τα δεδομένα συνοδεύονται από τυποποιημένο σύνολο μεταδεδομένων προκειμένου να διευκολυνθεί η ανταλλαγή και η επαναχρησιμοποίησή τους. Η υλοποίηση του εν λόγω Εθνικού Σημείου Πρόσβασης εκπληρώνει απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτή αναφέρεται στους Κατ’ Εξουσιοδότηση κανονισμούς 885/2013, 886/2013 και 962/2015, οι οποίοι συμπληρώνουν την οδηγία 2010/40/ΕΕ για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.